frans2004

rans

Invigningen av Frans Suells staty i Malmö år 1915.

På den tiden var, att döma av publikantalet, hans livsverk fortfarande levande i staden. Idag vet kanske merparten av malmöborna betydligt mer om denna person om inte så finns mängder av material av Frans Suell att tillgå. Foto: Rahm/Fotevikens museiarkiv.

På Norra Vallgatan, mitt emot Börshuset, står denna staty. Statyn av Edvard Trulsson. Frans Suell föddes den 9 juni 1744. Som 14-åring inskrevs han vid Lunds universitet och efter ett antal studieår bar det av till Tyskland för att lära sig handelsmannen yrke. Året 1774 började han sin märkliga bana som handelsman i Malmö. Affärssnillet lyste och myste! Handelshus och fabriker, lantegendomar och tobak, skeppsfart och bergsbruk såg dagens ljus! Klädesfabriken Concordia och de två sockerbruken Svanen och Patrioten blev några av många skötebarn. I en större fastighet invid Stortorget inrättades en stor tobaksfabrik. Till fabriken hörde bl.a. borgmästaren Jörgen Kocks ståtliga 1500-tals hus, än idag flaggskeppet i Malmöarkitekturen.

Genom tobaken blev Frans Suell en verkligt rik man ... och alltsammans berodde egentligen på ett misstag! Vid beställning av ett stort parti tobak från Salomon Roosen i Hamburg råkade nämligen en anställd sätta en nolla för mycket på beställningssedeln. Salomon blev helt bestört över den fullständigt enorma mängden tobak. Frans Suell var emellertid känd för sin ärlighet och tobaken anskaffades från Amerika. Direkt därefter utbröt det amerikanska befrielsekriget. Utskeppningshamnarna blockerades och tobakspriset i Europa sköt i höjden. Tobak blev lika eftertraktat som guld. I Malmö slutade Frans Suell att riva sitt hår av förtvivlan. En nolla av misstag blev faktiskt handelshuset Suells lycka och nollan kom att bädda för mången storindustri i Malmö!

Frans Suell var trots sin storhet en man av folket. När därför konung Gustav IV Adolf ville tilldela honom hederstiteln "Kommersierråd" blev handelsmannen inte speciellt förtjust. Av kungen mottog han senare lika motvilligt titeln "Riddare av kungliga Vasaorden". Trots dessa överväldigande utnämningar fortsatte riddaren i Malmö ett enkelt och redbart liv tillsammans med sin älskade Anna-Cajsa. Till vardags gick handelsmannen alltid klädd i gråa kläder. "Mannen i grått" blev den hederstitel som stadens fattiga gav honom. Frans Suell var allmänt högaktad såsom människovän och medborgare samt en man utan tadel och ovän."

 

Vår stolta fina hamn. Frans Suell. Det var till stor del hans förtjänst att Malmö äntligen fick en hamn i stället för träbryggan vid stranden. Se karta.[Vid strandporten]. För redan år 1753 föreslog nämligen Haqvin Bager att en god hamn vid Malmö borde anläggas varför han på eget initiativ och bekostnad [ enär ingen annan ville bekosta detta,] i utbytte mot vissa privigleier lät undersöka stränderna i närheten av Malmö och funnit att vattendjupet sydväst om Limhamns kalkbruk [Dikeshamnen]var så stort att en hamn för staden där borde anläggas. Anledningen skulle vara om än inte hela sanningen att man här hade 200 meter till fem fots djup 400 meter till 12 fots djup emedan man vid strandporten just utanför Malmö var 300 meter till 5 fots djup och 1500 meter till 12 fots djup. Bagers förslag blev emellertid förkastat eftersom man ansåg att det blev alldeles för dyrt och orimligt att genomföra. Ett nytt förslag presenterades år 1775. Hamnen byggdes som vi alla kan se idag. Kan vi tänka oss Malmö med Malmö hamn förlagd i Limhamn, knappast det bevisar resultatet av vad Frans Suell ställde till med. Resultatet blev väl ganska lyckat. Just ett projekt som man förknippar man vår hamn är den stolta stora byggnaden som förr inhyste hamnförvaltningen. Fastigheten byggdes någon under 1900-talet och för den som är riktigt uppmärksam så ser man på baksidan av huset i en mindre entré inmurat en barbordslampa och en styrbordslampa samt att man i gavel på hela byggnaden ser spåren efter en stor port/grind eftersom här även funnits ett större magasin samt en smedja. Idag ligger här ett nybyggt hus. Snett över gatan kan man än i dag se ett gult hus som förr var hamnkaptenens kontor - boställe under 1900-talet. Frans Suell född 9 juni 1744 gick bort 15 november 1817.

Frans Suell bron.

Suells Hamn foto: 1860. I bakgrunden kan vi skönja Dringenbergska Gården som också under sin tid inhyste Malmö Latinskola.

Så här var det tänkt att hamnen skulle utnyttjas, hamnen full av båtar fulla med last. Idag ser väl bilden lite annorlunda ut, inte vad Frans Suell hade i åtanke kan tänka. I bakgrunden skymtar byggnader som än idag finns på plats, Dringenbergska Gården, Försäkringaktiebolaget.

Inre hamnbassängen samt yttre fullbelagd. I höger bildkant skymtar gavel på dåtida tullhus nuvarande Börshus.

Värt att notera: Stora delar av Malmös nuvarande hamn, som är den näst största i Skåne, ligger på mark som för inte så länge sedan låg en bit under havets yta.

Med andra affärsmäns stöd lyckades han utverka, att en hamn började byggas. Det var år 1775. För att hedra Frans Suell har man rest hans staty som avtäcktes den 17 juli 1915 och uppkallat de bevarade delarna av den äldsta hamnanläggningen efter honom. Frans Suell bodde i Jörgen Kocks hus.

Möllevången år 1790/Folkets Park 1891. Han anlade här en stor och vacker park som han upplät för allmänheten. Den var många malmöbors utflyktsmål och plats för söndagspromenaden. Hit gick stadsbarnen många år senare vid midsommartid och köpte för 10 öre grönt till den majsstång som de tänkte resa hemma på sin egen gård. Här roar sig nu tusentals malmöbor, för parken har blivit "Folkets Park".

Folkets Park år 1930, Entrén Ingången placerad på Norra Parkgatan. Entréavgift för vuxna 50 öre och för barn 20 öre.

Malmö Folkets Park år 1906-1907. Bild inifrån Folkets Park. I bild ser vi Danspalatset Amiral ännu idag på plats och ibland ett välbesökt palats för gamla som unga.

Ännu en bild av fina Folkets Park ut mot Södra Parkgatan.

Spöktåget eller vår skjutbana, då 1960 var det verkligen ett Folkets Park

Ett annat för många kärt ställe " Far i Hatten" som ännu idag drar sin trogna publik gammal som unga. Årtal okänt.

Frans Suell

Son till handelsmannen Niklas Suell och dennes maka Catharina Helena Weijer.
Som 14 -åring inskriven vid Lunds Universitet. Fadern gick bort 1760. Blivande styvfar Henrik Falkman. Efter studier utomlands återvände F. S för att ta anställning hos sin styvfar som bokhållare. 1722 ingick Frans Suell kompanjonskap med Falkman och dessa drev sedermera rörelsen gemensamt fram till Falkman år 1793 drog sig tillbaka. Frans Suell övertog då den tobaksaffär hans far bedrivit samt dennes handelsrörelse, som även var knuten till rederirörelsen som i stor utsträckning omfattade salt och spannmål med kronan. Utöver detta hade han ärvt Limhamns kalkbruk och Lomma tegelbruk. Vidare grundade han det första
sockerbruket och en klädesfabrik med namnet "Concordia".
Han drev jordbruk i Hindby och Hyllie. Som en av pionjärerna genomförde han där enskifte och sexårigt växelbruk.
Frans Suell blev Riddare av Vasaorden, ledamot av Patriotiska sällskapet och erhöll titeln Kommerseråd. Ett annat av mer kända byggnationer var som uppfördes på Suellsplatsen år 1820 revs senare noga bestämt år1898.
Statyn med Frans Suell utfördes av en skånsk skulptör vid namn Edvard Trulsson och avtäcktes 1915.

 

Frans Suells "Möllegård" uppfördes 1796 med stor trädgård och park i tidens engelska stil. Strax utanför det dåtida Malmö lät han uppbygga denna prunkande lustträdgård för allmänheten med vattendammar, herrgård, jaktpaviljong och publika attraktioner typ lindansare, björntämjare, akrobater m.m. Denna förlustelsepark blev senare Folkets park, en av Sveriges äldsta folkparker. Frans Suell inledde själv kommande traditioner såsom att tillåta parken för allmänheten och till folket. Vid Frans Suells död gick "Möllegården" genom ett antal händer innan den hamnade hos apotekaren Johan Fredrik Barkman år 1826, som dessutom var den första innehavaren av apoteket Lejonet, Malmö. Möllegården fortsatte att var en plats för folket en öppen park där alla skulle finnas, trivas. Många anse att parken är ganska så sliten, tråkig intetsägande men detta beror inte på tidens tand utan snarare på de politiskt valda som ännu inte har vaknat upp sedan skövlingen av gamla stadens kulturområde no:1 raserades för Caroli City. År 1891 blev detta Folkets Park I dag går Parken fotffarane under namnet Folkets Park. Själva Frans Suells ståtliga corps de logi för däremot en tinande och väl undanskymd tillvaro på Barkgatan 15 inne på dennes gård. Frans Suells jordfästning skedde i S:t Petri Kyrka den 21 nov 1817.

När Frans Suell dog 1817 mötte större delen av Malmös befolkning upp för att hedra "mannen i grått" och följa honom till graven.

Frans Suell.
Grundaren av en tobaksfabrik, sockerbruk, klädfabriken Concordia, kalkbruk i Limhamn, tegelbruk i Lomma m.m. Låg bakom hamnbygget 1775 och var dessutom hamndirektionens ordförande fram tills sin död. Hamnförvaltningens kontorsbyggnad, stod klart 1910 och arkitekten var Harald Boklund.

 Bakom skymtar Dringenbergska Gården: uppförd med rester av en kyrka från 1200-talet och fyra [4] medeltida hus.

 

Hamnförvaltningen samt till höger skymtar det lilla huset som innehöll hamnkaptenens kontor. Idag inryms här Malmö Högskola.

 

tillbaka här