Stadsbiblioteket i olika tidsperioder.

Malmö museums ståtliga slottsbyggnad från 1901 på ett foto från ca 1915. Förebilden togs bl.a. från Torups 1500-talsslott som då ägdes av friherrinnan Coyette. Hon var vid denna tid en av Skånes största kulturella personligheter.

Idag kallad "Slottet" i Stadsbibliotekets regi.

Se övrigt om just denna byggnad.

Ett skånskt slott i Malmö
Av Sven Rosborn

Den gamla delen av biblioteket liknar ett gammalt slott. Skenet bedrar. Det är inget 1500-tals slott som står här. Det hela började egentligen redan år 1841. En präst i Malmö, Hultman, tillika lärare i en privatskola, började samla gamla föremål till ett museum. Hultman lämnade snart staden och sakerna packades in i en garderob. Här hittade en annan lärare, Malte Eurenius dem, och snart hade Malmö sitt första riktiga museum i ett rum i dåvarande Latinskolan, [dåvarande Dringenbergska Gården] belägen mitt emot våra dagars Kockska krog.

Eurenius utökade snabbt samlingarna. Förvånat läser man i Malmö museums gamla inventarieliggare hur man vid uppackning av en sädessäck från Indien nere i hamnen hittat en halmhatt och en död råtta. Båda skänktes till museet! Råttan konserverades antagligen av Malmös förste konservator, tillika trumslagare i Kronprinsens husarregemente När Latinskolan flyttade in i sin nuvarande ståtliga byggnad 1879 fick Malmö museum två salar i andra våningen. Snart blev skolan trångbodd och museet "kastades" ut. I slutet av 1800-talet fanns Malmö museum instoppat i en trerums lägenhet på Amiralsgatan.

Genom en privat donation kunde man emellertid planera för framtiden. Det när rike Rosqvist efterlämnade en förmögenhet som räddade Malmökulturen den gången. En arkitekttävling utlystes men inget av de sju förslagen godkändes. Det blev i stället lektorn Smedberg som fick arbeta fram användbara ritningar. Ordern var given. Den nya museibyggnaden skulle se ut som en skånsk - fynsk herrgård från 1400- eller 1500-talen. Förebilderna var friherrinnan Coyettes Torup och det ståtliga Egeskov på Fyn.

Det totala bygget fick kosta den stora summan av 220.000:-. Värmeledningssystemet för hela byggnaden gick på 15.050:-. Montrarna kostade sammanlagt 17.000:-. Telefoninstallationerna 500:- samt alla gardinerna 1000:-. Den 21 april 1900 hade den högtidliga grundläggningen av Malmös första verkligt "riktiga" kulturinstitution ägt rum. En kopparlåda med tidningar, mynt och annat typiskt dåtida skrafs murades in i källarmuren.

Redan den 12 oktober år 1901 öppnade museet sina portar för allmänheten. Den gamle museikämpen Eurenius fick dock aldrig uppleva det som skulle ha blivit hans liv stoltaste ögonblick. Bara kort tid före invigningen dog denne, Malmös förste kulturkämpe. Förvånade malmöbor kunde nu vandra i "slottssalar" och i stum beundran titta på trasiga lerpottor, monterade djur, skånska 1800-tals målares rika alster m.m. I någon monter fanns säkert en trasig indisk halmhatt och en uppstoppad råtta från samma land. Mitt i byggnaden hade man ett rum med hög takhöjd. Här stod lite större uppstoppade alster som t.ex. den stackars elefant som hastigt och olustigt dött under ett framträdande i Malmö.

Redan från början förfasades malmöborna över vilket slöseri kulturen i staden stod för. Hur kunde man uppföra en så stor byggnad till museum. Man skulle ju aldrig kunna fylla den! Tjugo år senare var emellertid samma museum så sprängfyllt att man desperat såg sig om efter ny lokaler. År 1937 öppnade det nya Malmö museum på gamla Malmöhus slott. I den kopparlåda som fortfarande finns kvar, inmurad någonstans nere i källarmuren, inlades 1900 en handskriven dikt som speglade en förhoppning om framtiden: "Må Malmö museum i sitt nya hem bliva samhället till gagn och glädje. Befrämja vetande, yrkesskicklighet och smak, bilda genom naturen, förädla genom konsten, väcka genom forntiden, bereda framtiden!" Har önskemålen slagit in?

Allt detta och mer därtill finner du genom att gå in

Seriekrock årgång 1946.

Även i ett välordnat trafikverk kan det förkomma störning. Stadsbiblioteket 1946. Om äldsta delen "slottet" kan man läsa på en minnesskylt på husvägen ut mot den lilla parken och Fersens väg att Luftvärnet i Malmö LV4 var under beredskapsåren 1939-1944 förlagt i just denna byggnad samt Kungliga Skånska Luftvärnskåren uppsattes här 1944. Det gamla "slottet" stadsbiblioteket ritades av John Smedberg 1897. Malmö Stadsbibliotek flyttade in 1946. År 1974 påbörjades en tillbyggnad och en övrig behövlig renovering. Slottet firar detta år 100 år. Tidigare ägare till detta slott var faktiskt landsförrädaren Corfitz, detta var nämligen ett av hans gamla hus, det andra var [gården] nuvarande hotell Tunneln på Adelgatan, Malmö.

Se bild nedan:

Från 1905- 1946 inrymdes på andra våningen Malmö stadsbibliotek. Från start fick man vistas i en sjurummare men som senare 1909 utökades med ytterligare tre rum. Trots detta rymdes inte allt i denna byggnad varför man 1946 flyttade in/bort till gamla museets gamla lokaler. Hur det gått vet vi alla.