Augustenborg för 50-talet år sedan

Augustenborgstorget på 1950-talet med sin alla redan då uppbyggd kioskverksamhet, samma och torg finns än idag. Då var det vänstertrafik, med en sannolik äldre Mercedes. Hur många vet att just Augustenborgstorget inhyste ingen mindre än just WESSEL? Som alla förstår kommer självklart följdfrågan, var finns Wessel idag? Efter en expansion i det stora perspektivet så tvingades man flytta, tur var väl det, så gjordes förstås. Augustenborgstorget stod för övrigt klart i september 1949 och kunde således med pompa och ståt fira sitt 50 - års jubileum den 4 September 1999. .

Historia före bebyggelsen av nuvarande Augustenborg. Före år 1950 och dess utbyggnad låg här endast två [2] gårdar, Augustenborg och Sofiedal,(mellan dessa gårdar löpte då Augustenborgsvägen) samt ett fåtal mindre enbostadshus vid Aspgatan.Året 1948 blev det Augustenborgsgatan.Namnet Augustenborg kommer från egendomen som låg i Kv Sofiedal 2. Året 1805 enskiftades hemmanet Västar Skrävlinge nr:6 och delar därav köptes år 1811 av handelsmannen August Thomas Löhr som sedermera byggde just gården Augustenborg.Idag återstår av detta pampiga gårdspaket endast mansgården som under ett antal åt inhyst bl.a. Länkarna som nu förflyttat sig till andra delar av Malmö. Gården i sig brukas ännu idag av andra företagare. Gården väl synlig från Ystadvägen där den nymålad lyser upp just denna hörna.

Historik: Malmö, präglades sedan 30 talet av dåliga bostäder och en snabb växande befolkning med stora barnkullar. För att på bästa sätt kunna tillmötesgå behovet tillsattas under trettiotalet en bostadssocial utredning som 1945 föreslog att ansvaret för byggandet skulle gå över till kommunen och att byggandet skulle subventioneras. Särskilda normer för lägenheternas utformning fastslogs och bildade grunden för det framtida bostadsbyggandet. Staten åtog sig att lämna lånegarantier till nybyggnation, en förutsättning för att byggnadsentreprenörerna skulle våga satsa på byggandet.

För att kunna ta sitt ansvar för det sociala byggandet bildades i Malmö 1946 Malmö Kommunala Bostadsbolag. Det första stora projektet var byggandet av Augustenborg. Projektet planerades utifrån de nya bostadspolitiska idéerna om att utbyggnad skulle vara nära stadskärnan. Människorna skulle ha så nära till arbetsplatserna att de i praktiken skulle kunna cykla dit. Det byggdes nära och i höjden.1949 var det första inflyttningen och 1951 var hela området med sina 2150 lägenheter färdigställt. Förebilderna var de amerikanska grannskapsidéerna, gröna bostadsområden, helförsörjande med kommersiell och kommunal service. Augustenborg har varit förebild för nybyggnationen i hela Sverige. Idén om närheten till stadskärnan var det dock inte alla som nappade på.

Samma bild dock tagen från okänd plats. Årtal 1950-talet.

Till vänster i bild järnvägen till bl.a. Ystad fortsätter i riktning ner till Södervärns Station. På bild Linje 1 från Kastanjeplan som var vändzonen för vidare färd ner till Södervärnvärn och sedan vidare in till Centrum via S:a Förstadsgatan - Bergsgatan förbi Möllan- Arbetet- Mazetti - ner mot Amiralsgatan och korsningen med Föreningsgatan. På bild ser man även att spårvagnen går på egen välväxt gräsbevuxen banvall. Cykelbanan på bild finns kvar ännu idag som framgår av bild nedan. På bild en ganska så smal körbanan för bilar men trafiken var väl inte så intensiv på 50-talet.

 Utvecklingen har gjort sitt, bilden ovan domineras helt av ytor för just biltrafik. Tillvänster ser vi att järnvägen rasering har gett plaster till bilparkering och en förmodligen bättre cykelbana. Spårvägen borta har istället ersatts av kollektivtrafiken. Som jämförelse kan nämnas att på 1950-talet trafikerade Linje 1 var sjätte minut [6] medan dagens Linjer bestående av 16 samt 18 kör med 10 minuters trafik varje dag. nästan.

Augustenborg var det första bostadsområdet som planerades och byggdes som en funktionell enhet - stad i staden. Här en gårdsvy.

Lägenheterna i Augustenborg utrustades och planerades i 50-talets standard vilket ramgår av köket hos denna husmor. Detta var då tidens krav på en god bostad och dess utrustning.

 

Dåtidens enkla lekplats, förmodligen var kraven från barn inte så stora på den tiden. Denna skulle knappast tillåtas att byggas idag, å andra sidan har barnen inte tid att leka, inte som förr i alla fall.

 

 

Augustenborgsgatan årtal okänt

Augustenborgsgatan, Malmö.

Inga stora förändringar har gjorts jämfört med dagens Augustenborgsgata, området Augustenborg har däremot övergått till att bedriva och genomföra den ekologiska staden. Allt från återvinning av regnvatten, till att öppnat bilpooler med elbilar som hyresgästerna uppmanas att hyra.

Historia: Augustenborgsgatan uppkallad efter egendomen Augustenborg som grundades året 1805 i Västra Kattarp 6. Sedermera inköptes delar av detta hemman året 1811 av Handelsmannen August Thomas Löhr född 1778 gick bort 1853 tillhörande S:t Petri, han bebyggde detsamma och kallade det för Augustenborg eller Augustenburg, med anknytning till Löhrs förnamn.

Tillbaka.